eOmistaja-palvelun sopimusehdot

eOmistaja-palvelun sopimusehdot

Palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

4.4.2018

 1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan Goods Network Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun käyttämiseen Palveluntarjoajan ja sen käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä. Kuluttaja-asiakkaana pidetään tässä luonnollista henkilöä joka hankkii palvelun muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Rekisteröitymällä Palvelun asiakkaaksi käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa ymmärtävänsä nämä Sopimusehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevassa muodossaan.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti Palveluntarjoajan tarkoittamaan tarkoitukseen.

 1. Sopimuksen voimaantulo

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen asiakassopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt nämä Sopimusehdot ja täyttänyt Palvelun käytön edellyttämät rekisteröintitiedot, ja kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt asiakkaaksi haluavan rekisteröitymisen Asiakkaaksi.

 1. Palvelun kuvaus

Nämä Sopimusehdot koskevat internetsivuilla www.eomistaja.fi ylläpidettävää palvelua (jäljempänä ”Palvelu”).

Asiakas voi käyttää rekisteröitymisen jälkeen Palvelun maksuttomia palveluita.

 1. Asiakkaaksi rekisteröityminen

Asiakkaaksi voi rekisteröityä vähintään 18-vuotias henkilö.

Asiakkaan on annettava rekisteröitymisen yhteydessä palveluun käyttöön tarvittavat tiedot.. Palveluun rekisteröityminen edellyttää Asiakkaan henkilökohtaisessa käytössä olevaa toimivaa sähköpostiosoitetta.

Rekisteröitymisen jälkeen mahdollisesti myönnettävä asiakkuus on henkilökohtainen ja sitä ei voi luovuttaa edelleen.

Asiakas luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka Asiakas sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien henkilöiden käyttöön. Asiakas on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli Asiakas epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea Asiakkaan tunnusten käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin, tai on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen, näiden Sopimusehtojen tai Internet-sivuston yleisten käyttöehtojen vastaisesti tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

 1. Peruuttamisoikeus

Palvelun kautta tilatuilla tavaratuotteilla on kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) mukainen palautusoikeus. Asiakkaan täytyy palauttaa tilatut tuotteet, tai ilmoittaa palauttamisesta, 14 päivän kuluttua tilattujen tuotteiden vastaanottamisesta tai palautusilmoituksesta. Palautettujen tuotteiden tulee olla avaamattomia ja Palvelun tunnisteet rekisteröimättömiä. Asiakas vastaa itse palauttamisesta aiheutuvista kuljetuskustannuksista.

 1. Palveluntarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

6.1. Palvelun maksullisiin osiin liittyvä tiedonsaantioikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot asianmukaisista luottotietorekistereistä luottoa tai siihen rinnastettavaa maksutapaa myöntäessään.

Asiakkaan on maksettava Palveluntarjoajan lähettämät laskut eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Mikäli Asiakas ei ole suorittanut viivästynyttä maksua viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö.

Palveluntarjoaja voi periä maksun Palvelun uudelleen avaamisesta.

6.2. Palveluntarjoajan oikeus muuttaa Palvelun sisältöä

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa milloin tahansa Palvelua, Palvelun sisältöä, Palvelun saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa ennakkoon  Palvelun kautta tai Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen silloin kun muutoksella on vaikutusta Sopimusehtoihin..

6.3. Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

6.4. Vastuu Palvelussa esitetyistä tiedoista ja kaupan pidettävistä tuotteista ja palveluista

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palveluiden virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei anna takuita Palvelussa annettujen tietojen virheettömyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

6.5. Vahingonkorvausvelvollisuus

Palvelun maksuttomien osien osalta Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvista Palvelun tai siihen linkitettyjen sivustojen käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista.

 1. Asiakkaan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

Asiakas vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista, sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, matkapuhelimensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan päätelaitteen suojauksesta.

Asiakas vastaa itse palveluun tallentamiensa tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta.

Asiakas vastaa siitä, että ei omalla toiminnallaan aiheuta haittaa Palvelulle tai vahingoita Palvelua.

 1. Keskustelutoimintoa koskevat ehdot

Palvelussa voi tapahtua viestintää Asiakkaiden välillä keskustelutoiminnon välityksellä.

Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä loukkaavia, herjaavia, alatyylisiä tai muuten sopimattomia viestejä Palvelussa. Asiakas on oikeudellisessa vastuussa kirjoittamiensa tekstien sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus koska tahansa poistaa tai olla julkaisematta sopimattomaksi katsomansa viesti.

Keskustelutoiminnossa julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa käyttäjän nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun ja lakiin perustuvaan pyynnön.

 1. Tietosuoja

Asiakkaan rekisteröityessään sekä Palvelua käyttäessään antamia henkilötietoja voidaan käsitellä Palveluntarjoajan toimesta henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin rekisteriselosteen mukaisesti.

 1. Sopimuksen päättyminen

Sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää lakkauttamalla asiakkuuden.

Asiakas voi milloin tahansa lakkauttaa asiakkuuden ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun pyytämällä asiakastunnusten lakkauttamista. Palveluntarjoajalla on oikeus ylläpitää asiakkuutta ja käsitellä Asiakkaan henkilötietoja vähintään niin kauan kuin osapuolten välillä vallitsee asiallinen yhteys (mm. kun asiakkaalla on rekisteröityjä tuotemerkintöjä), sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Palveluntarjoaja voi lakkauttaa asiakkuuden ilmoittamalla sopimuksen päättymisestä ja päättymisajankohdasta Asiakkaalle. Päättymisajankohta on lähtökohtaisesti aikaisintaan 7 vuorokauden kuluttua päättymisilmoituksen lähettämispäivästä. Perustellusta syystä Palveluntarjoaja voi lakkauttaa Asiakkuuden välittömästi ilman, että Palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen päättymisilmoituksen Asiakkaalle.

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajalla on oikeus hävittää kaikki Asiakasta koskevat tiedot sekä Asiakkaan tuottama ja Palveluun toimittama aineisto.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Sopimusehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus).

Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että Asiakas on rikkonut näitä Sopimusehtoja, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa Asiakkaalle käyttämättä jäävän maksullisen palvelun jäljellä olevaa ajanjaksoa koskevaa, jo maksettua hintaa.

 1. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen.

 1. Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä Sopimusehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla tästä Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilmoituksen tekemisestä ja Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Sopimukseen tehdyt muutokset, mikäli Asiakas käyttää Palvelua muutosilmoituksen jälkeen. Asiakas voi irtisanoa asiakassopimuksensa lakkauttamalla asiakkuuden.

 1. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure).

 1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttämiseen ja Sopimusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näillä Sopimusehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.

Jos Palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-asiakas voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3

PL 306

00531 HELSINKI