Löytö-sovellus käyttöehdot

eOmistaja Löytö-palvelun sopimusehdot yrityksille (23.9.2018)

1.  Palvelu

eOmistaja Löytö-palvelun avulla Asiakas voi ilmoittaa löytötavaroista Internetin välityksellä. Palveluntarjoaja luovuttaa Asiakkaalle käyttöoikeuden Palveluun, jolla se voi tehdä, poistaa ja muokata ilmoituksia.

 

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta Palvelun  keskeytymättömyydestä tai siitä, että se olisi aina käytettävissä tai täysin tietoturvallinen tai virheetön. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että Palvelu vastaa Asiakkaan tarpeita tai että kaikki virheet Palvelussa korjattaisiin.

2.  Oikeudet

Tämän sopimuksen perusteella Sopijapuoli ei luovuta toiselle Sopijapuolelle mitään tekijän-, tai muita immateriaalioikeuksia omistamiinsa tai hallussaan oleviin tuotteisiin tai palveluihin tai niihin tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön aikana tehtäviin muutoksiin ja syntyviin tekijän- tai muihin immateriaalioikeuksiin.

 

Mahdollisesta yhteisestä tuotekehityksestä, siihen liittyvistä kustannuksista sekä kyseiseen tuotekehityksen liittyvistä omistus- ja käyttöoikeuksista sekä immateriaalioikeuksista sovitaan kirjallisesti erikseen.

 

Sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan siitä, ettei niiden palveluun ja/tai tuotteisiin liittyvä aineisto loukkaa Suomessa voimassa olevia immateriaalioikeuksia (tekijän-, patentti-, tavaramerkki-, malli-, tai muuta oikeutta).

3.  Salassapitovelvollisuus

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa tämän sopimuksen ehdot sekä tämän sopimuksen perusteella tietoonsa tulleet toisen Sopijapuolen liikesalaisuudet ja muut toisen Sopijapuolen luottamuksellisena pidettävät tiedot tai materiaalin. Tämä salassapitovelvollisuus on voimassa myös tämän sopimuksen päättymisen.

 

Luottamuksellisina tietoina ei kuitenkaan pidetä (I) tietoja, jotka ovat yleisessä tiedossa tai tulevat myöhemmin yleiseen tietoon; (II) tietoja, joiden toinen Sopijapuoli voi osoittaa olleen hänen hallussaan ennen luottamuksellisten tietojen saamista toiselta osapuolelta; (III) tietoja, jotka on saatu kolmansilta osapuolilta ja joiden ilmaisemiseen näillä on ollut oikeus, eikä tämä kolmas osapuoli ole saanut näitä tietoja välittömästi tai välillisesti kummaltakaan osapuolelta; (IV) tietoja, joiden ilmaisemiseen toinen Sopijapuoli on saanut toiselta Sopijapuolelta kirjallisen suostumuksen.

 

Sopijapuolilla on oikeus viranomaisten nimenomaisesta pyynnöstä, mikäli tällä on lakiin, määräykseen, päätökseen tms. perustuva oikeus, antaa tarpeellista tietoa tämän sopimuksen sisällöstä. Sopijapuolilla on oikeus luovuttaa tämän sopimuksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja käyttämilleen alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille.  Sopijapuolet vastaavat siitä, että myös niiden alihankkijat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat tämän sopimuksen mukaiseen salassapitovelvollisuuteen.

4.  Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen

Ellei sopimuksessa ole toisin päätetty, se tulee voimaan kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi sopimuskauden ajan ja se jatkuu automaattisesti samanmittaisella sopimuskaudella, mikäli sitä ei ole irtisanottu vähintään 30 päivää ennen uuden sopimusakauden alkamista.

 

Sopijapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään välittömästi seuraavissa tapauksissa;

(i) ylivoimainen este, joka on jatkunut yli kaksi (2) kuukautta, estää tämän sopimuksen täyttämisen ja (ii) toinen Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tätä sopimusta eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa asiasta kirjallisen huomautuksen saatuaan.

 

Asiakkaan ollessa sopimuksen rikkoja, Palveluntarjoajalla on oikeus pidättää ennakkomaksu tai sen osa taikka veloittaa maksu jo asiakkaan tilaaman palvelun hyväksi tehdystä työstä sekä siitä aiheutuneista kuluista/kustannuksista palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

 

Palvelun tarjoaja voi irtisanoa palvelun välittömästi jos palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset tai muu force majeure –tilanne)

5.  Palveluntarjoajan velvoitteet

Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan Palvelun ammattimaisesti, mahdollisuuksiensa mukaisesti noudattaen viranomaisten ja alan järjestöjen antamia ohjeistuksia, sekä verkkopalveluille hyväksi todettuja käytäntöjä.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti muuttaa Palvelua, sen saatavuutta sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan lopettaa Palvelun tarjoaminen.

 

Mahdollisista Palveluun liittyvistä merkittävistä muutoksista pyritään ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä Internet-sivulla, Palvelussa, sähköpostitse tai muutoin. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia Palvelun tuottamiseen.

 

Palvelun mahdollisten vikatilanteiden korjaus aloitetaan mahdollisimman nopeasti normaalin työajan puitteissa.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, jos se on tarpeellista Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä joko Palvelussa tai muutoin. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle keskeytyksistä mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

 

Asiakas voi pyytää Palveluntarjoajaa sulkemaan Palvelun, jolloin Palveluntarjoaja estää Asiakkaan aineiston näkymisen julkisesti Internetissä.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, mikäli Asiakas ei ole maksanut laskuaan 60 päivän kuluessa eräpäivästä, mikäli Asiakas käyttää palvelua sen käyttötarkoituksen vastaisesti tai mikäli Asiakas muuten rikkoo näitä Käyttöehtoja.

 

Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelussa oleva Asiakkaan aineisto, mikäli Sopimus on irtisanottu. Palveluntarjoajalla on velvollisuus säilyttää Asiakkaan aineistoa vähintään neljätoista (14) päivää Sopimuksen päättymisestä tai siitä kun Palvelu on suljettu, kumpi ensin toteutuu. Palveluntarjoajalla on kuitenkin tämän jälkeenkin oikeus säilyttää Asiakkaan aineisto palvelimillaan tai se voi halutessaan tuhota Asiakkaan aineiston.

 

Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus missään tapauksessa ei ole enempää kuin kolmen (3) kuukauden aikana Asiakkaalta veloitettava käyttöoikeusmaksu.

6.  Asiakkaan velvoitteet

Asiakas on yksin vastuussa Palvelun käytön yhteydessä järjestelmiin tulevien Asiakkaan tai sen vastuulla olevien aineistojen sisällöstä sekä niihin liittyvien sovellettavien lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta mukaan lukien henkilötietolain ja sen nojalla annettujen ohjeiden ja määräysten mukaiset velvollisuudet.

 

Asiakas vastaa siitä, että se käyttää Palvelua vain Sopimuksen- ja lainmukaisiin tarkoituksiin.

 

Asiakas vastaa siitä, että käyttäjät käyttävät Palvelua vain Asiakkaalle luoduilla asiakaskohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja siten, että käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei jaeta kolmannelle osapuolelle.

 

Asiakas on vastuussa omien tietojärjestelmiensä, tietoverkkojensa ja vastaavien osalta riittävän tietoturvan – ja tietosuojan järjestämisestä ja ylläpitämisestä.

7.  Asiakkaan tiedot

Palvelun käytön yhteydessä Asiakkaalta Palveluntarjoajan haltuun mahdollisesti tulevien henkilötietojen osalta Asiakas on henkilötietojen haltija, jonka puolesta Palveluntarjoaja toimii henkilötiedon teknisenä käsittelijänä.

 

Palveluntarjoaja sitoutuu käsittelemään haltuunsa tulevia henkilötietoja Suomessa voimassa olevan lainsäädännön ja sen pohjalta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoajan tietosuojaa koskevat selosteet ovat nähtävissä Palveluntarjoajan Internet-sivuilla osoitteessa www.eomistaja.fi.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus kerätä, käyttää ja edelleen luovuttaa Palvelun käytön yhteydessä Asiakkaalta haltuunsa tullutta tietoa palveluidensa kehittämiseen, uusien palveluiden luomiseen sekä analysointi-, tutkimus- ja tilastointikäyttöön. Tällainen tiedon hyödyntäminen toteutetaan siten, että Asiakasta tai Asiakkaalta tulevaa tietoa ei voida tunnistaa ja yhdistää Asiakkaaseen, sen asiakkaisiin tai käyttäjiin tai Asiakkaalta tuleviin tietoihin; tämä tehdään siten, että tietoja käytetään vain anonymisoituina, koonteina ja/tai ne yhdistetään Palveluntarjoajan muista tietolähteistä saamaan tietoon.

 

Käyttäessään palvelua Asiakas julkaisee omissa nimissään omia tietoja, jotka näin tulevat julkisiksi. Palveluntarjoaja voi käyttää Asiakkaan julkaisemaa nimeä ja logoa referenssinä palvelun käyttäjistä. Kaikesta muusta nimen ja logon käyttöoikeudesta sovitaan kirjallisesti erikseen.

8.  Tietojen suojaaminen

Osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Asiakkaan ja käyttäjien yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Palvelun yhteydessä esillä olevaa Palveluntarjoajan Tietosuojaselostetta.

9.  Hintojen ja käyttöehtojen muutokset

Palvelun tarjoajalla on mahdollisuus muuttaa palvelun hintoja ja ehtoja aina ennen uuden sopimuskauden alkua. Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksesta vähintään 60 päivää ennen uuden sopimuskauden alkua, jolloin muutos tulee voimaan. Ilmoitus tehdään sähköpostilla Palvelusopimuksessa olevaan osoitteeseen tai asiakkaan erikseen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli osoite ei toimi, ilmoitus tehdään kirjeenä.

Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, tulee sen irtisanoa palvelusopimus 30 päivää ennen sopimuskauden loppua.

10.                      Ylivoimainen este

Sopijapuolet vapautuvat Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force- majeure tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita sopijapuolet eivät ole voineet välttää ja joiden seurauksia ne eivät ole voineet estää, ja joiden estävää vaikutusta ei voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa.